Shahroz Sabzwari doing shopping with Sadaf Kanwal

22

Shahroz Sabzwari doing shopping with Sadaf Kanwal