Qadir Mandokhel ki abusive language Na Dikhana PTI Kay Khilaf Propaganda Hai

7

Qadir Mandokhel ki abusive language Na Dikhana PTI Kay Khilaf Propaganda Hai