Pervez Elahi Ki Mohar Awam kay Dilon Par Aur Ek Choot Bhi | Asad ullah Ghalib

83

Senior Journalist Asad ullah Ghalib latest column in Nawaiwaqt news paper

Pervez Elahi Ki Mohar Awam kay Dilon Par Aur Ek Choot Bhi

asad ullah ghalib 30 jan 2017