Nawaz Sharif is creating division, should have visited Parachinar: Nabil Gabol

51

Nawaz Sharif is creating division, should have visited Parachinar: Nabil Gabol