Nawaz Sharif is creating division, should have visited Parachinar: Nabil Gabol

80

Nawaz Sharif is creating division, should have visited Parachinar: Nabil Gabol