‘Mulk ki sab say bari adalat ka judge bhi apni baqa ki jang lar rha hai’ – Ahsan Iqbal

37

‘Mulk ki sab say bari adalat ka judge bhi apni baqa ki jang lar rha hai’