MQM, PSP Rabita Kab Kab Hua …. Kya Soratehaal ki Kharabi Ka Zimaydar Khawaja Izhar??

74

MQM, PSP Rabita Kab Kab Hua …. Kya Soratehaal ki Kharabi Ka Zimaydar Khawaja Izhar??