MQM, PSP Rabita Kab Kab Hua …. Kya Soratehaal ki Kharabi Ka Zimaydar Khawaja Izhar??

76

MQM, PSP Rabita Kab Kab Hua …. Kya Soratehaal ki Kharabi Ka Zimaydar Khawaja Izhar??