Maulana Tahir Ashrafi appointed as SAPM Religious Harmony

30

Maulana Tahir Ashrafi appointed as SAPM Religious Harmony