Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | GNN | 30 July 2020

27

Khabar Hai | Arif Hameed Bhatti | Saeed Qazi | Tahir Malik | GNN | 30 July 2020