Hikmat Kari, Magarmach Aur Samandar | Abdullah Tariq Sohail

155

Hikmat Kari, Magarmach Aur Samandar | Abdullah Tariq Sohail latest column Jehan Pakistan newspaper | 25th November 2016

hikmat-kari-magarmach-aur-samandar-by-abdullah-tariq-suhail