Ghar Ka Bhydi Linka Dhae | Mazhar Barlas

33

Ghar Ka Bhydi Linka Dhae

Mazhar Barlas latest column in Jang newspaper..