Ghar Ka Bhydi Linka Dhae | Mazhar Barlas

47

Ghar Ka Bhydi Linka Dhae

Mazhar Barlas latest column in Jang newspaper..