Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road

20

Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road