Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road

25

Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road