Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road

36

Bahauddin Zakariya University students stage sit-in, block Kenal Road