1st Test Pak vs SA.| Playing 1️⃣1️⃣ ?| Yahya Hussaini |

72

1st Test Pak vs SA.| Playing 1️⃣1️⃣ ?| Yahya Hussaini |