1st Test Pak vs SA.| Playing 1️⃣1️⃣ ?| Yahya Hussaini |

53

1st Test Pak vs SA.| Playing 1️⃣1️⃣ ?| Yahya Hussaini |