130 Kharab Rupay Key Khoshyun Ka Tuhfa | Munno Bhai

67

Munno Bhai senior columnist latest column in jang akhbar..