130 Kharab Rupay Key Khoshyun Ka Tuhfa | Munno Bhai

35

Munno Bhai senior columnist latest column in jang akhbar..