Mithaee Phoolon Ke Har Ya Phanda

50

Mithaee Phoolon Ke Har Ya Phanda | dr Abdul Qadeer Khan in Jang Newspaper column | 25 July 2016

A-Q-KHAN