Karachi Bari Tabahi Say Bacha Lea Gaya

25

Karachi Bari Tabahi Say Bacha Lea Gaya