Karachi Bari Tabahi Say Bacha Lea Gaya

88

Karachi Bari Tabahi Say Bacha Lea Gaya